Miten saadaan muutos toteutumaan

16.10.2023 Tutkimusten mukaan jopa 60-70% muutoshankkeista ei saavuta niille asetettuja tavoitteita. Nykypäivänä meillä on jo niin paljon tietoa saatavilla, että muutosten luulisi onnistuvan paremmin.

lokakuu 16, 2023

Sirkka-Helena Auvinen

Tulevaisuusilon rakentaja, Dialogical Co-designer

+358 50 381 8650

Heli Vähätiitto

Tulevaisuusilon rakentaja, Strategic Change Co-designer

+358 50 341 2901

Olisi mielenkiintoista päästä haastattelemaan ’epäonnistuneiden’ muutoshankkeiden pääarkkitehtejä ja kysyä, kuinka paljon he panostivat toimintakulttuuriin ja muutoksen käsittelyyn yksilötasolla. Meidän kokemuksemme mukaan lopputulos olisi saattanut olla erilainen, jos ihmisten johtaminen olisi huomioitu vahvemmin asioiden johtamisen rinnalla.

Onnistuneessa muutoksessa toimintakulttuuriin ja ihmisten ajatteluun vaikuttamisessa tärkeimpinä elementteinä ovat ymmärryksen vahvistaminen, kokeilut ja niiden pohjalta oppiminen sekä motivoiva seuranta.

Ymmärrys järjen ja tunteen tasolla

Muutoksessa mukana olevien ihmisten täytyy ymmärtää sekä järjen että tunteen tasolla, miksi kannattaa muuttua ja mitä uudistuminen tarkoittaa käytännössä minulle, tiimilleni, koko yritykselle sekä asiakkaille. Tässä tavoitteellinen dialogi on erittäin tehokas työväline. Kollegojen kesken pienryhmissä käytävä dialogi tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietoa ja kokemuksia sekä oppia yhdessä, mitä käsiteltävä teema tarkoittaa oman työn kannalta ja miten kukin voi omalta osaltaan vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen.

Kokeilut ja oppiminen

Jotta toiminta muuttuu, ihmisiä kannattaa rohkaista kokeilemaan uusia toimintatapoja ja hyötymään kokeiluista saaduista opeista. On luonnollista, että kaikki kokeilut eivät heti onnistu. Organisaatiokulttuuri, jossa epäonnistumiset koetaan mahdollisuutena kasvaa ja parantaa, tukee henkilöstön intoa jatkaa kokeiluja ja oppia uutta. Tämä tapahtuu parhaiten systemaattisten kokeilujen avulla, joissa suunnittelun ja toteutuksen lisäksi arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuus ja käydään läpi kokeilun aikana opitut asiat.

Motivoiva seuranta

Aidossa uudistumisessa tarvitaan myös motivoivaa seurantaa. Motivoivassa seurannassa keskitytään ensisijaisesti konkreettisiin saavutuksiin ja niiden näkyväksi tekemiseen. Kun työyhteisö yhdessä ja esihenkilön tukemana pohtii sekä kirjaa kaikkien nähtäväksi konkreettisia aikaansaannoksia säännöllisin väliajoin, luo se uutta intoa jatkaa uudistumista ja edistää tiimin ja organisaation tavoitteiden saavuttamista.

Olemme huomanneet (25 vuoden aikana olemme toteuttaneet satoja muutosprojekteja), että näihin uudistumisen elementteihin panostamalla saadaan aikaiseksi aitoa muutosta. Mielenkiintoista on, että näin ei ainoastaan tueta kyseistä muutosta, vaan samalla vahvistetaan ratkaisukeskeistä ja kehittämismyönteistä toimintakulttuuria. Tämä puolestaan luo vankan pohjan uudistumiselle myös tulevaisuudessa.