Hallitus: Tervetuloa kestävän 360 arvonluonnin ja innovoinnin aikakauteen!

2.6.2020 Mitä tekisimme, jos joutuisimme keksimään yrityksemme uudelleen? Missä liiketoiminnassa olisimme ja miksi? Mitä uudistaisimme ja mistä luopuisimme? Näihin tärkeisiin kysymyksiin, joita 2020-luvulla yhä useampi omistaja, hallitus ja johtoryhmä joutuu pohtimaan, kestävä 360 arvonluonti ja innovointi voi antaa uusia vastauksia.

kesäkuu 02, 2020

Vesa Auvinen

Tulevaisuusilon rakentaja, AI & Metaverse Strategist, Chief Imagination and Impact Officer

+358 50 368 4642

2020-luku on itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmen!

Vuosikymmen alkoi dramaattisesti: tuottavuuden kasvun pysähtymisen, teknologia- ja datavallankumouksen, disruptioiden, kestävyyskriisien ja uudistuvien asiakastarpeiden joukkoon lennähti vielä yksi yllätys – koronakriisi.

Koronamyllerrys kytkeytyneenä muihin muutostekijöihin haastaa yritykset uudelleen miettimään strategioitaan ja liiketoimintojaan. Kun muutosvauhti 2020-luvun edetessä näyttäisi vain kiihtyvän, yhä useammalla yrityksellä ja hallituksella on edessä ison pohdinnan paikka: Missä liiketoiminnassa meidän kannattaa jatkossa olla mukana ja mistä luovumme? Ketkä ovat asiakkaitamme? Mikä on olemassaolomme tarkoitus ja uusi tarinamme? Mitä uutta meidän on innovoitava ja miten?

Itsensä uudelleen keksijöitä?

Yritykset ovat toki joutuneet keksimään itsensä ja liiketoimintansa uudelleen aiemminkin. Esimerkiksi Nesteen tarttuminen ilmastonmuutoksen torjumiseen ja uusiutuviin energiamuotoihin on vauhdittanut sen vuoden 2011 alle kahden miljardin euron markkina-arvon yli 10 kertaiseksi vajaassa kymmenessä vuodessa.

Tanskalainen Ørsted, joka palkkasi LEGO:lla muutosjohtajana toimineen Henrik Poulsenin toimitusjohtajaksi, muutti koko yrityksen ytimen, strategian ja liiketoiminnat vihreään energiaan perustuvaksi. Uudistumismatkalla 12 liiketoiminta-alueesta divestoitiin 8 ja myyntituottoja käytettiin uusien kestävämpien liiketoimintojen luomiseen.

Molemmilla yrityksillä on ollut itsensä uudelleen keksimisessä kestävän 360 arvonluonnin piirteitä: On hyödynnetty tulevaisuus- ja kestävyysymmärrystä sekä asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrystä. On kytkeydytty maailman isoihin haasteisiin, mietitty uudelleen yrityksen olemassaolon tarkoitus ja liiketoiminta sekä hyödynnetty uutta teknologiaa ja dataa. Myös rohkea innovointi, johtaminen, hallituksen tuki ja uusi yrityskulttuuri ovat olleet tärkeä osa uutta tarinaa.

“2020-luku on yritysten itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmen!”

Kestävä 360 arvonluonti ja innovointi? Mitä ja miksi?

2020-luvun lähestyessä palasimme Dazzle Oy:ssa asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa kahden peruskysymyksen äärelle: 1. Miksi yritykset ovat olemassa? 2. Miten suomalaiset yritykset menestyvät parhaiten 2020-luvulla?

Vastauksien etsimiseen hyödynnettiin Dazzlen 21 vuoden kokemusta yli 300 asiakkaan kanssa tehdystä uudistumistyöstä, kymmenien omistajien, hallitusten ja johtoryhmien kanssa käytyjä keskusteluita sekä satojen teemaan liittyvien artikkeleiden, tutkimusten ja kirjojen antia.

Vastauksiksi kysymyksiin muodostui: 1. Yritysten olemassaolon ytimessä on arvonluonti. 2. Yritykset, jotka siirtyvät kestävään 360 arvonluontiin ja innovointiin, menestyvät parhaiten 2020-luvulla.

Arvonluonti, kestävä arvonluonti vai kestävä 360 arvonluonti?

Yritysten arvonluonnilla on eroa. Perinteisesti on luotu arvoa asiakkaille, yritykselle ja omistajille. Osa yrityksistä on siirtynyt kestävään arvonluontiin, jossa luodaan lisäksi enemmän arvoa myös henkilöstölle, sidosryhmille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Edelläkävijät ovat siirtymässä kestävään 360 arvonluontiin, jossa hyödynnetään kilpailijoita paremmin uudet arvonluonnin mahdollisuudet ja keinot, innovoidaan rohkeammin ja siten luodaan vielä enemmän kestävää arvoa asiakkaille, sidosryhmille, henkilöstölle, omistajille sekä yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Mitä on kestävän 360 arvonluonnin ytimessä? 7 tärkeintä tekijää.

1. Systeeminen tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrys. Ymmärryksien hyödyntäminen kaikessa tekemisessä, varsinkin strategiatyössä ja innovoinnissa (esim. uudet liiketoimintamallit).

 • Tulevaisuusymmärrys: Vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Ennakointikykyinen organisaatio.
 • Kestävyysymmärrys: Maailman haasteet, kuten ilmastokriisi ja yhteiskunnalliset ongelmat. Tärkeänä viitekehyksenä SDG2030.
 • Asiakasymmärrys: Muuttuvat, piilevät ja tulevat asiakastarpeet. Jatkuva dialogi ja datan hyödyntäminen.
 • Sidosryhmäymmärrys: Muuttuvat sidosryhmätarpeet. Aktiivinen dialogi.
 • Kilpailuymmärrys: Disruptiot sekä uudet ja yllättävät kilpailijat.

2. Kirkastettu yrityksen tarkoitus.

 • Miksi olemme olemassa? Mitä arvoa luomme asiakkaille, sidosryhmille, yritykselle, omistajille ja maailmalle?
 • Ohjaa ja tukee kaikkea toimintaa, aina strategiasta ja innovoinnista arjen tekemiseen.

3Omistajat, hallitus ja johto (OHJ) kestävän 360 arvonluonnin arkkitehteina.

 • Yrityksen elinkaareen uutta arvoa tuova hallitus.
 • Kestävän 360 arvonluonnin mindset, jatkuva oppiminen ja uudenlainen yhteistyö.

4. Elävä visio, strategia ja johtaminen.

 • Innostavan vision ja strategian yhteismuotoilu ja käytäntöön vienti henkilöstön, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.
 • Jatkuva skenariointi ja strategian uudistaminen sekä mahdollistava johtaminen.

5. Intohimoiset ihmiset, oppiva yrityskulttuuri sekä työntekijä- ja asiakaskokemus.

 • Itseohjautuva, oppiva, asiakas- ja maailmalähtöinen yrityskulttuuri, joka tukee intohimoisten ihmisten uutta luovaa potentiaalia.
 • Erinomainen työntekijä (EX) ja asiakaskokemus (CX).

6. Älykkäät teknologiat, data ja #yhteisäly.

 • Uusien teknologioiden ja datan sekä kierto- ja alustatalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen.
 • #Yhteisäly (= yksilön, yhteisön ja koneiden äly).

7. Kestävä 360 innovointi.

 • Kestävää 360 arvoa luovien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden jatkuva innovointi hyödyntäen ymmärryksiä, uusia teknologioita ja dataa.

Hallitus kestävän 360 arvonluonnin arkkitehtina.

Hallituksen roolina on toimia arvonluonnin arkkitehtina, joka yhdessä johdon kanssa yhdistää kestävän 360 arvonluonnin tekijöitä uusiksi, enemmän arvoa luoviksi kokonaisuuksiksi. Hallitus toimii mahdollistajana, varmistaa resurssoinnin, vauhdittaa uudistumista sekä haastaa ja tukee toimitusjohtajaa ja johtoa uudistumisen ja kestävän 360 arvonluonnin matkalla.

2020-luku ja kestävä 360 arvonluonti vaatii hallitukselta jatkuvaa oppimista sekä uudenlaista yhteistyötä ja ajattelua. Hallituksen on oltava yhä enemmän tulevaisuuteen katsovia ja kokousten agendalle on nostettava tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrykset, innovaatiotoiminta sekä jatkuva pohdinta: Mitä meistä tulee seuraavaksi? Miten uudelleen keksimme itsemme? Ydinliiketoiminnan tehostamisen (execute) lisäksi hallituksen on vahvistettava  yhä enemmän rohkeaa uuden luontia (explore).

Raportointi ja taaksepäin katsominen kokouksissa vähenee antaakseen tilaa tulevaisuus-, strategia- ja innovaatiopohdinnoille. Hallituksen luova yhteistyö ja jatkuva dialogi kokouksien välillä tulee yhä tärkeämmäksi.

LopuksiYritys kannattaa keksiä uudelleen jo ennen kuin sille on polttava tarve. Hallituksen kannattaa rohkeasti ja luovasti mallintaa yrityksestä useita eri tulevaisuuden versioita. Kestävän 360 arvonluonnin ja innovoinnin ajatukset kannattaa ottaa itsensä uudelleen keksimisen ja uudistuvan tarinan ytimeen.

Kirjoituksesta julkaistaan myös versio Director’s Institute Finlandin Boardview lehdessöä 06/2020. Dazzle Oy toimii DIFn Hallitus ja innovaatiot -teemakumppanina 2020.