Tulevaisuuden menestysteesit

1. win-win-win
win-win-win: useamman toinen toistaan tukevan tekijän – ihminen, organisaatio, yhteiskunta ja ympäristö – positiivinen vuorovaikutus, joka luo kestävän menestyksen kaikille osapuolille.

Voidaan myös puhua neljästä y:n menestyksestä (4y) – eli yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja ympäristön menestyksestä.

win-win-win ajattelu- ja toimintamalli on innovaatiokehä, joka mahdollistaa uudenlaisen arvon luonnin, liiketoimintamahdollisuudet ja innovaatiot.
win-win-win –ajattelua ja toimintaa voidaan tarkastella eri näkökulmasta:

IHMINEN: Kokonaisvaltainen olento, jolla pyrkimys hyvään ja onnelliseen elämään. Osana onnellisuuteen vaikuttaa organisaatio/yhteisö, jossa hän työskentelee ja ympäröivä yhteiskunta sekä ympäristö, jossa hän elää.

Ihminen voi parhaiten ja on aikaansaavin, kun organisaatio ja yhteiskunta tukevat hänen kehitystä, itsensä toteuttamista, intohimoja sekä pyrkimystä onnelliseen elämään. Ihminen valitsee kulloinkin itselleen sopivimman organisaation ja yhteiskunnan, johon hän sitoutuu ja jonka hyvinvoinnin ja menestyksen eteen hän on valmis työskentelemään. Siten organisaatioiden perustehtävä, arvomaailma, yrityskulttuuri, toimintatavat sekä yhteistyö ja johtaminen tulevat yhä tärkeämmiksi palkan, työn sisällön ja työyhteisön lisäksi.

ORGANISAATIO(YRITYS/YHTEISÖ): Perinteisten yritysten olemassaolon tarkoitus on ollut tuottaa voittoa eli rahaa. Tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden kannattaa nähdä olevansa osa suurempaa kokonaisuutta ja yhteiskuntavastuullisuus, ympäristön hyvinvointi ja organisaation ihmisten hyvinvoinnin mahdollistaminen tulevat entistä tärkeämmäksi . Tulevaisuudessa ”hyvää” tekevät, aitoa win-win-win lisäarvoa luovat innovatiiviset yritykset tekevät yhä parempaa liiketoimintaa ja tulosta.

Suuntaamalla huomio oman organisaation ja asiakkaan lisäksi ihmisen, yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä mahdollisiin synergioihin, organisaatio voi löytää uusia innovaatioita, liiketoimintamahdollisuuksia, saada strategista kilpailuetua ja parantaa brändiään.
Ymmärtämällä ja tekemällä nämä asiat oikein yritys on kestävän menestyksen tiellä, jossa jatkuvasti tehdään loistavaa taloudellista tulosta ja mahdollistetaan organisaation jatkuva uudistuminen.

YHTEISKUNTA: Yhteiskunnan on tuettava organisaatioiden, ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Sen on luotava organisaatioille ja yrityksille hyvä ja kilpailukykyinen toimintaympäristö. Koulutuksen täytyy antaa ihmisille parhaat mahdolliset valmiudet sekä uudenlaiset taidot menestyä tulevaisuuden muutoksissa ja organisaatioissa.

YMPÄRISTÖ: Ympäristön hyvinvointi on perusedellytys tulevaisuuden kestävälle taloudelle, liiketoiminnalle, sekä yhteiskunnan ja ihmisen hyvinvoinnille. Ympäristön haasteet mahdollistavat myös uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

2. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa – tehdään Suomesta win-win-winland!

Onko tulevaisuus tahtotila?

Meidän mielestämme on. Kyse on päätöksestä lähteä päämäärätietoisesti rakentamaan toivottua tulevaisuutta – tulevaisuus on tekoja!

Suomella on erinomaiset edellytykset luoda menestyksellinen win-win-win tulevaisuus, jossa ihmisen (yksilön), organisaation ja yhteiskunnan sekä ympäristön kestävä menestys on mahdollista. Edellytyksiä ovat muun muassa maamme korkea koulutustaso, tasa-arvoisuus, historia, kulttuuri, yhteistyökyky, luottamus sekä suomalainen luova hulluus ja sisu.

Voimme luoda Suomesta win-win-win mallimaan, joka tuo menestystä Suomelle, suomalaisille yrityksille ja organisaatioille ja tuo hyvää myös muulle maailmalle. Saavuttaaksemme tavoitteen tarvitsemme uutta ajattelua, uudenlaista yhteistyötä ja uusia toimintamalleja erilaisten organisaatioiden, yliopistojen, yhteiskunnan päättäjien, työmarkkinajärjestöjen, yhteisöjen sekä yksittäisten ihmisten välillä. Suomella on paljon annettavaa maailmalle – yhdessä maailman kanssa!

Teeseistä teoiksi – tehdään Suomesta win-win-win esimerkkimaa!

3. Johtaminen

Menestyäksemme tulevaisuudessa tarvitsemme johtajuusinnovaatioita, uusia toimintatapoja ja uusia organisaatiomalleja. Osallistava ja valmentava johtaminen, joilla edistetään yksilön vastuunottoa ja motivoituneisuutta, on jo tie oikeaan suuntaan.

Tulevaisuuden johtamisessa ihmiset kohtaavat aidosti ja johtaminen lähtee sisältä päin – persoonallisuus ja tunteet ovat mukana ja ihminen huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Tämä edellyttää johtajilta entistä parempia ihmis- ja vuorovaikutustaitoja.

Itsensä johtaminen on tulevaisuuden johtajien ja työntekijöiden taito numero 1. Ihminen ottaa vastuun omasta menestyksestään ja kehityksestään. Työntekijät ohjautuvat itsenäisesti asiakastarpeiden, yrityksen arvojen, visioiden ja strategian mukaisesti.

Uusia johtamismalleja voivat olla esim. kumppanuus johtajuus ja pulpahteleva johtajuus. Jokainen meistä on johtaja tittelistä riippumatta!

Hyvällä johtamisella luodaan olosuhteet, jossa ihmisillä on ilo ja halu tehdä töitä. Positiivisen energian ja itsensä toteuttamisen mahdollistaminen lisäävät innovatiivisuutta ja tuottavuuden kasvua.

Win-win-win johtamisessa etsitään myös aktiivisesti innovaatioita, liiketoimintamahdollisuuksia sekä strategista kilpailuetua ihmisen, organisaatioiden, yhteiskunnan ja ympäristön synergioista.

4. Yhteistyö

Erilaiset haasteet ja ongelmat tulevat monimutkaistumaan ja parhaat ratkaisut sekä innovaatiot löydetään erilaisten osaajien luovuudella ja yhteistyöllä. Tuloksekas yhteistyö edellyttää selkeitä ja innostavia yhteisiä tavoitteita, tehokkaita ryhmätyöprosessimalleja, uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja kaikilta organisaation, yrityksen ja yhteisön jäseniltä.

Yhteistyön onnistuminen edellyttää erilaisuuden ymmärtämistä, hyväksymistä ja hyödyntämistä. Työn tuottavuus ei lisäänny vain työtunteja lisäämällä, vaan tarvitaan tuottavuuden uudenlaisia keinoja. Positiivisella energialla voidaan lisätä luovuutta, innovatiivisuutta, innostusta ja työn tuottavuutta.

Yhteistyöllä, osallistamalla ja uusilla toimintamalleilla voidaan mahdollistaa ketterä strategia, uudet tuote-, palvelu ja toimintatapainnovaatiot sekä organisaation jatkuva uudistuminen

Mielenkiintoisia tuottavuuden lisäämiskeinoja avaa myös systeemiäly (Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen) ja sen soveltaminen, kuten esimerkiksi J.T. Bergqvistin käsite supertuottavuus.

5. Yksilöllisyys

Itsensä toteuttaminen on ihmisille tulevaisuudessa entistä tärkeämpää ja voittajia ovat ne yritykset, jotka voivat luoda puitteet ihmisen kokonaisvaltaiselle kasvulle. Yrityksen arvomaailma, tavoitteet, toimintatavat , johtaminen ja yhteistyö ovat entistä tärkeämpiä tekijöitä, kun tulevaisuuden menestyjät valitsevat työpaikkansa. Raha, innostava työnkuva ja hyvät työtoverit eivät pelkästään riitä.

Ihmisissä on myös sisäänrakennettuna halu tehdä hyvää ja jotain merkityksellistä, ja olemalla osa win-win-win organisaatiota he kokevat toteuttavansa itseään ja tämä osaltaan lisää heidän motivaatiotaan, sitoutuneisuutta, luovuutta ja työn tuottavuutta.

6. Yhteisöllisyys

Ihmiset ovat yhteisöllisiä ja yhteisöllisyyden merkitys tulevaisuudessa kasvaa. Yhteisöllisyys voi olla tulevaisuudessa yritysten ja organisaatioiden mahdollisuus tai uhka. Ihmiset kokevat olevansa maan, maanosan ja maailman kansalaisia. Ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa ja he voivat olla jonkin asian, tuotteen tai idean takana tai niitä vastaan – globaalisti ja paikallisesti

Parhaimmillaan yhteisöllisyys tukee organisaation tavoitteita esim. innovointia, tuotekehitystä yms. ja pahimmillaan se voi jopa tuhota organisaation liiketoimintamahdollisuudet maailmanlaajuisesti.

Tämän uudenlaisen yhteisöllisyyden mahdollistajana toimii internet-, mobiili- ja muu kommunikaatioteknologia. Teknologian ja yhteisöllisyyden liitto mahdollistaa myös aivan uudenlaisia liiketoimintamalleja. Rakkaalla lapsella on monta nimeä kuten virtuaalinen yhteisöllisyys, web 2.0/x.0, wikinomics jne.

Uudessa yhteisöllisyydessä yksilöllisyys ja yhteisöllisyys eivät ole toistensa vastakohtia, vaan tukevat toinen toistaan – menestystekijä on yksilöllisen yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja hyödyntäminen

7. Brändi

Brändi käsite laajenee sisältämään kaiken mitä yritys on, mitä se tekee ja miten se toimii. Aitous tulee erottumaan ja ylimielisyyteen ei ole varaa. Ihmisten yhteisöllisyys ja internet haastavat ja pakottavat yritykset toiminnassaan läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen.

Win-win-win organisaatiolla, joka toimii kestävien periaatteiden mukaisesti, on mahdollisuus arvostettuun ja kestävään brändiin. Täten win-win-win organisaatio on kestävän menestyksen ja tuloksen teon tiellä.

8. Asiakas

Tulevaisuudessa asiakkuus yhä enemmän lähenee kumppanuutta. Asiakkaat saattavat osallistua esimerkiksi yrityksen palveluiden kehittämiseen, tuotekehitykseen, innovointiin ja markkinointiin. Raja asiakkaan ja yrityksen välillä hämärtyy.

Yrityksen henkilöstö toteuttaa yrityksen strategiaa jokapäiväisessä työssään. Tämä edellyttää organisaatiolta ja sen johtamiselta vastuunjakamista asiakasrajapinnassa työskenteleville henkilöille. Työntekijöiltä vastuunjakaminen vaatii kykyä vastuunottoon, itsenäiseen työskentelyyn ja nopeisiin päätöksiin.

Asiakas on yrityksen paras innovaattori.

Dazzle Oy on kumppanisi win-win-win -menestyksen tiellä. Ota yhteyttä arrow- etsitään parhaimmat uudistumisen, uuden liiketoiminnan ja kestävän menestyksen ratkaisut juuri sinun organisaatiollesi!