2020-luku: itsensä uudelleen keksimisen vuosikymmen!

Epävakaa, epävarma, kompleksinen ja monitulkintainen VUCA (volatile, uncertain, complex, ambigious) toimintaympäristö, 4. teollinen vallankumous, tekoäly ja digitalisaatio, ilmaston muutos, kestävyyskriisit, disruptiot, asiakastarpeiden muutos ja monet muut ilmiöt vaativat yksilöitä, yhteisöjä, yrityksiä, organisaatioita ja koko Suomea uudistumaan. Vanhat toimintatavat eivät enää takaa menestystä, vaan haasteisiin vastaaminen ja mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii uudistumista sekä ajattelussa että toimintatavoissa. Yhä useamman yrityksen on uudelleen keksittävä itsensä: mikä on yrityksen tarkoitus, missä liiketoiminnassa ollaan ja mitä ovat meidän tuotteet, palvelut ja liiketoimintamallit.

Miksi #kestävä360arvonluonti ja #kestävä360innovointi?

 • Omistamisen, yritysten toiminnan ja työn ytimessä on arvonluonti.
 • Osa yrityksistä luo kestävämpää arvoa asiakkaiden, yrityksen ja omistajien lisäksi yhteiskunnalle ja ympäristölle.
 • Tulevaisuuden menestyjiä ovat uuden ajan kestävää 360 arvoa luovat yritykset ja organisaatiot, jotka luovat laajemmin, runsaammin ja innovatiivisemmin kestävää arvoa yksilöille, yhteisöille, yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Kestävää 360 arvoa luova yritys ja organisaatio on jatkuvasti uudistuva ja toimii älykkäästi, innovatiivisesti ja verkostoituneesti osana suurempaa kokonaisuutta sekä kerää parhaat osaajat, kumppanit, asiakkaat ja sijoittajat – tehden erinomaista taloudellista tulosta.

1_Kestävä_360_arvonluonti_ja_innovointi_kiteytys_Dazzle_Oy

Mitä tarvitaan kestävään 360 arvonluontiin?

Mitä on kestävän 360 arvonluonnin ytimessä? 7 tärkeintä tekijää.

1. Systeeminen tulevaisuus-, kestävyys-, asiakas-, sidosryhmä- ja kilpailuymmärrys. Ymmärryksien hyödyntäminen kaikessa tekemisessä, varsinkin strategiatyössä ja innovoinnissa (esim. uudet liiketoimintamallit).

 • Tulevaisuusymmärrys: Vaihtoehtoiset tulevaisuudet. Ennakointikykyinen organisaatio.
 • Kestävyysymmärrys: Maailman haasteet, kuten ilmastokriisi ja yhteiskunnalliset ongelmat. Tärkeänä viitekehyksenä SDG2030.
 • Asiakasymmärrys: Muuttuvat, piilevät ja tulevat asiakastarpeet. Jatkuva dialogi ja datan hyödyntäminen.
 • Sidosryhmäymmärrys: Muuttuvat sidosryhmätarpeet. Aktiivinen dialogi.
 • Kilpailuymmärrys: Disruptiot sekä uudet ja yllättävät kilpailijat.Kirkastettu yrityksen tarkoitus.

2. Kirkastettu yrityksen tarkoitus.

 • Miksi olemme olemassa? Mitä arvoa luomme asiakkaille, sidosryhmille, yritykselle, omistajille ja maailmalle?
 • Ohjaa ja tukee kaikkea toimintaa, aina strategiasta ja innovoinnista arjen tekemiseen.

3. Omistajat, hallitus ja johto (OHJ) kestävän 360 arvonluonnin arkkitehteina.

 • Yrityksen elinkaareen uutta arvoa tuova hallitus.
 • Kestävän 360 arvonluonnin mindset, jatkuva oppiminen ja uudenlainen yhteistyö.

4. Elävä visio, strategia ja johtaminen.

 • Innostavan vision ja strategian yhteismuotoilu ja käytäntöön vienti henkilöstön, sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa.
 • Jatkuva skenariointi ja strategian uudistaminen sekä mahdollistava johtaminen.

5. Intohimoiset ihmiset, oppiva yrityskulttuuri sekä työntekijä- ja asiakaskokemus.

 • Itseohjautuva, oppiva, asiakas- ja maailmalähtöinen yrityskulttuuri, joka tukee intohimoisten ihmisten uutta luovaa potentiaalia.
 • Erinomainen työntekijä (EX) ja asiakaskokemus (CX).

6. Älykkäät teknologiat, data ja #yhteisäly.

 • Uusien teknologioiden ja datan sekä kierto- ja alustatalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen.
 • #Yhteisäly (= yksilön, yhteisön ja koneiden äly).

7. Kestävä 360 innovointi.

 • Kestävää 360 arvoa luovien liiketoimintamallien, tuotteiden ja palveluiden jatkuva innovointi hyödyntäen ymmärryksiä, uusia teknologioita ja dataa.


HUOM! Dazzle
Oy yhteismuotoilee yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa yritysten omistajien, hallituksien ja johdon käyttöön ’Kestävä 360 innovointi ja arvonluonti’ #tulevaisuustyökaluja, joilla voidaan vauhdittaa yritysten uudistumista ja kestävää kasvua 2020-luvulla. Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää!